Privacybeleid

Art.1 Vertrouwelijkheidsregels

De algemene verordening inzake gegevensbescherming van 27 april 2016 (= GDPR, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt bedrijven strenge regels en voorwaarden op bij de verwerking van de persoonsgegevens van hun klanten om de privacy van hun klanten te beschermen (EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Met deze privacyovereenkomst wil AFE BENELUX aan professionals duidelijke en nauwkeurige informatie verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Art.2 De verantwoordelijke voor de verwerking

De "verantwoordelijke voor de verwerking" van uw persoonsgegevens is de volgende rechtspersoon, hierna "AFE BENELUX" genoemd:

 • SPRL AFE BENELUX, gevestigd te Marie Curiesquare 20, 1070 Brussel, met KBO-nummer 809 981 276.

Art.3 De functionaris voor gegevensbescherming en de steward voor gegevensbescherming

Volgens de GDPR :

Paul Nguyen is aangesteld als Data Protection Officer binnen AFE BENELUX.

Elk van onze cliënten kan te allen tijde contact opnemen met de Data Protection Officer voor vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten op grond van de GDPR op het volgende adres: gdpr@afe-benelux.be.

Waarom gebruiken we uw gegevens?

Art.4 Rechtsgrond voor gegevensverwerking

AFE BENELUX mag uw persoonsgegevens enkel verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de GDPR) :

 • Met het oog op de uitvoering en naleving van de dienstverleningsovereenkomst tussen de professional en AFE BENELUX ;
 • Voor de goede werking van het bedrijf;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan de onderneming worden opgelegd in het kader van de commerciële relatie (onder meer op het gebied van belastingen, boekhouding, contractuele aansprakelijkheid, enz.)

Art.5 Doelstellingen van de gegevensverwerking

AFE BENELUX verwerkt uw persoonlijke gegevens, al dan niet in elektronische vorm, voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relatie, de business en de veiligheid/beveiliging.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Verzoeken om informatie, aanbiedingen en prospecten:

 • Het primaire doel van deze collecte is om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie met betrekking tot onze producten en diensten (catalogusaanvragen, prijsaanvragen, offerteaanvragen, aanvragen voor algemene informatie).

 • Mededelingen aan klanten bij de uitvoering van het contract:

 • Wij kunnen uw informatie gebruiken om met u te communiceren en beschouwen deze communicatie als een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Wij kunnen uw e-mail- en postadres gebruiken om u te informeren over nieuws, promoties en incidentele aanbiedingen van derden die voor u interessant kunnen zijn.

 • Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven door te klikken op de link "Uitschrijven" onderaan elke e-mail.

 • De levering van diensten zoals:

  • De productie van bedrijfsvideo’s in twee formaten (90 sec. – 30 sec.);
  • De verspreiding van bedrijfsvideo's van 90 seconden op video-sharing sites (YouTube, Vimeo, Dailymotion);
  • De uitzending van video’s van 30 seconden op ons netwerk van schermen (Totems);
  • En de creatie van Facebook-campagnes met uitzending van de 30 seconden video.
  • Maken van websites
  • Creatie van showcase sites
  • Maken van e-commercesites
  • Creatie van responsive sites
  • Creatie van mobiele sites
  • Webdesign
  • CMS
  • Digitale communicatie
  • Schrijven en copywriting
  • Fotoverslag
  • Bizbook - Directory
  • Adwords-campagne
  • Natuurlijke referentiëring
  • Nieuwsbrief
  • Batibouw +
  • Batibouw + premie
  • Opleidingen
  • Office 365
  • Onderhoud
  • Helpdesk
  • Google Analytics

Welke klantinformatie verzamelen we?

Art.6 Categorieën van persoonsgegevens

Art.6.a Algemeen

De persoonsgegevens omvatten alle informatie over de klant op basis waarvan deze kan worden geïdentificeerd.

Anonieme gegevens, aan de hand waarvan de handelaar niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd.

Om de in artikel 5 van deze verordening genoemde doeleinden te bereiken, omvat de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer het volgende:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, BTW-nummer, bedrijfsnummer, etc.);
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail...);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturatiegegevens...);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het dienstverleningscontract (onderwerp van het contract, facturatieadres, bedrijfsgegevens...);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, facturatiegegevens...);
 • Gegevens met betrekking tot telefonische opnames (interview voor het maken van de site, verzoeken om informatie...);
 • Gegevens met betrekking tot het einde van het dienstverleningscontract (reden voor opzegging, einddatum van het contract, maandelijkse betalingen, vergoeding, enz.);
 • AFE BENELUX kan ook foto's van de klant verwerken, als hij of zij dit accepteert, bijvoorbeeld via het internet. Deze kan te allen tijde zijn of haar toestemming intrekken waarop de foto wordt verwijderd;
 • Facebook-getuigenissen van onze klanten die tevreden zijn met onze diensten;
 • Referenties op de website van AFE BENELUX en sociale media (website, informatie over de vestiging).

Art.6.b Gevoelige gegevens

De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon zijn verboden.

AFE BENELUX verbindt zich ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Met wie delen we uw informatie?

Art.7 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Wanneer de contractuele relatie begint, is het waarschijnlijk dat de eerste gegevens van de klant zelf komen.

Tijdens de contractuele periode zult u AFE BENELUX moeten voorzien van verdere informatie, met inbegrip van de communicatie over uw noden en wensen om de goede uitvoering van de diensten te verzekeren.

Indien u niet van plan bent om de door de wet of door de overeenkomst vereiste informatie te verstrekken, of indien u bezwaar maakt tegen een noodzakelijke opslag en/of verwerking, kan u het voordeel van bepaalde voordelen verliezen en/of kan AFE BENELUX beslissen om de dienstenovereenkomst ten nadele van u op te zeggen.

Tijdens de duur van het contract kan AFE BENELUX ook persoonlijke gegevens over u ontvangen of genereren.

Art.8 Toegang tot persoonlijke gegevens

Intern gebruik

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan :

 • Intern gebruik
 • Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan :
 • De IT-afdeling;
 • De productieteams;
 • De installatieteams van de geleverde apparatuur;
 • De onderhoudsteams van de diensten;
 • De afdeling klantenservice;
 • De juridische en incasso-afdeling;
 • Back office;
 • Fotografen, cameramannen, copywriters, webdesigners, webmanagers, stagiairs, journalisten...;
 • De verschillende managers voor de doelstellingen van de dienstverlening.

Extern gebruik

Om bepaalde legitieme redenen kunnen de persoonsgegevens van onze klanten worden meegedeeld of zelfs verwerkt door derden.

AFE BENELUX selecteert zijn medewerkers immers zorgvuldig om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, meer bepaald voor het beheer van domeinnamen, het produceren van video's en de creatie van sites.

AFE BENELUX zorgt ervoor dat zijn onderaannemers voldoen aan de GDPR-regelgeving.

De verwerking van gegevens door deze laatste is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Hieronder wordt wel verstaan dat de werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van voornoemde dienstverleners of instellingen, en de geselecteerde gespecialiseerde dienstverleners, het vertrouwelijke karakter van deze gegevens moeten respecteren en ze enkel mogen gebruiken in overeenstemming met de instructies van AFE BENELUX.

Art.9 Bewaartermijn van de gegevens

AFE BENELUX implementeert de nodige middelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat ze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art.10 Geautomatiseerde besluitvorming

AFE BENELUX hanteert als principe om geen beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde gegevensverwerking wanneer de juridische gevolgen van de beslissing een te grote impact kunnen hebben op onze klanten.

Wat zijn uw rechten?

Art.11 Rechten van de klant

AFE BENELUX verbindt zich ertoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens van elk van zijn klanten te garanderen (art. 32 van de GDPR).

11.a Recht van toegang (artikel 15 van de GDPR)

AFE BENELUX verleent elke klant het recht op toegang tot zijn of haar eigen persoonsgegevens en het recht om binnen de grenzen van het redelijke een kopie ervan te verkrijgen of te maken.

11.b Recht op correctie (artikel 16 GDPR)

AFE BENELUX erkent de mogelijkheid voor zijn klanten om de correctie van foutieve gegevens te vragen en om te vragen wat er moet worden aangevuld.

AFE BENELUX zal de betrokken medecontractant op de hoogte brengen van de aangebrachte wijzigingen.

11.c Recht om te worden vergeten (artikel 17 van de GDPR) en recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR)

AFE BENELUX verbindt er zich in het bijzonder toe om zijn klanten het recht te verlenen om hun persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of verwerkt;
 • De klant maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Met inbegrip van de beperking van de verwerking in de volgende gevallen, die niet uitputtend zijn:

 • De juistheid van de gegevens wordt door de klant betwist en de verantwoordelijke voor de verwerking heeft tijd nodig om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig en de klant vraagt niet om de verwijdering van zijn persoonsgegevens, maar om een beperking van het gebruik ervan;
 • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig in het kader van de contractuele relatie, maar ze zijn nog steeds nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;
 • De klant heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

11.d Kennisgeving

AFE BENELUX verbindt zich ertoe elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens werden meegedeeld, op de hoogte te brengen van elke verbetering (4.2) of verwijdering (4.3) van de persoonsgegevens, of van elke beperking van de verwerking (4.4), tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist.

11.e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de GDPR)

Persoonsgegevens kunnen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal formaat worden doorgegeven aan de klant zelf of aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking indien deze gegevens reeds gedigitaliseerd zijn, de doorgifte technisch mogelijk is en de klant een schriftelijk verzoek heeft ingediend.

In de bovengenoemde gevallen blijft het recht op verwijdering van de gegevens onaangetast.

In bovengenoemde gevallen blijft het recht op verwijdering van de gegevens van toepassing.

11.f Recht van bezwaar (art. 21 en 22 van de BBPR)

AFE BENELUX verbindt zich ertoe te luisteren naar zijn klanten en hun recht om zich op elk moment, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

In dit geval zal AFE BENELUX de wenselijkheid analyseren om de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen en rechten en vrijheden van de betrokken klant, of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten.

11.g Termijn

Elk verzoek onder de punten 11.a tot en met 11.f wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek van kracht.

11.h Recht om een klacht in te dienen (art. 77 van de GDPR)

De klant heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

Wat is ons engagement?

Art.12. Ons enagegement

AFE BENELUX streeft ernaar om beveiligingstechnieken te implementeren om opgeslagen klantgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, illegale of toevallige vernietiging en onopzettelijk verlies.

AFE BENELUX blijft zijn procedures versterken naarmate nieuwe technologieën beschikbaar zijn en met een evenredige inspanning.

 • AFE BENELUX streeft naar een optimale transparantie;
 • AFE BENELUX verbindt zich ertoe om zonder extra kosten voor onze klanten diensten te leveren die aan de voorschriften voldoen;
 • AFE BENELUX verbindt zich ertoe om onze klanten nuttige informatie over het onderwerp te verstrekken;
 • AFE BENELUX zal onze contactpersonen vragen om hun expliciete toestemming om hen onze nieuwsbrief, promotionele e-mails of enige andere marketingactie toe te sturen.

Art.13 Procedure bij overtredingen

Het is altijd mogelijk dat persoonsgegevens die in het kader van de contractuele relatie worden verwerkt, in verkeerde handen vallen als gevolg van een menselijke fout, een computerfout, enz. De manager moet zijn of haar directe chef en de functionaris voor gegevensbescherming zo snel mogelijk op de hoogte brengen en daarbij zoveel mogelijk informatie verstrekken (feiten, omstandigheden, enz.).

Wanneer de inbreuk een groot risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de klant, zal AFE BENELUX de betrokken klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen.

AFE BENELUX zal ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de betrokken inbreuk binnen 72 uur na kennisname ervan aan de Privacycommissie te melden, tenzij de inbreuk geen groot risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de klant. (Art. 32-34 van het GDPR).

Uw akkoord:

Art. 14 Toestemming

De klant moet zijn of haar uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geven aan AFE BENELUX om persoonlijke gegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Notice.

De klant heeft het recht om zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken, op eenvoudig schriftelijk verzoek, en is verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Zoals reeds vermeld in artikel 7, wordt eraan herinnerd dat indien de klant niet de informatie verstrekt die hij wettelijk of contractueel verplicht is te verstrekken, of indien hij zich verzet tegen een noodzakelijke opslag en/of verwerking, de klant het genot van bepaalde voordelen kan verliezen en/of AFE BENELUX kan beslissen om de overeenkomst die hen bindt te beëindigen, ten nadele van de contractant.

AFE BENELUX behoudt zich het recht voor om deze Privacy Notice te wijzigen.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken