Wettelijke vermeldingen

Algemeen

Het doel van deze disclaimer is het bepalen van de gebruiksvoorwaarden voor alle bezoekers van de website van AFE Benelux, met zetel te Humaniteitslaan 224, 1190 Brussel, BTW BE 809.981.276, Telefoon +32 (0)2 346 02 26, Fax +32 (0)2 349 23 24, e-mail: serviceclient@afe-benelux.be. De bezoeker mag deze website en de daarin opgenomen informatie alleen gebruiken als deze voldoet aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden. AFE Benelux kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van AFE Benelux.

Bij het bestellen van diensten worden de volgende intellectuele rechten niet afgestaan of overgedragen.

De teksten, tekeningen en andere elementen op de website zijn auteursrechtelijk en intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. Bepaalde namen, teksten of logo's op deze website zijn beschermde handelsnamen of geregistreerde handelsmerken.

Volledige of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van de inhoud van de websites, merknamen, logo's en databases van AFE Benelux is ten strengste verboden. Indien de bezoeker deze wenst te reproduceren of te communiceren aan het publiek, dient hij of zij de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFE Benelux te hebben.

Hyperlinks naar websites van AFE Benelux

Bezoekers kunnen op hun eigen website een link naar de homepage van de website van AFE Benelux aanbrengen.

De webpagina waarop de hyperlink zich bevindt moet volledig verdwijnen en het URL-adres van AFE Benelux moet duidelijk zichtbaar zijn. De bezoeker mag alleen andere hyperlinks aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFE Benelux.

Links naar sites van derden

Voor zover de website van AFE Benelux links bevat naar sites die door derden worden beheerd, worden deze links uitsluitend aangebracht ter informatie van de bezoeker. AFE Benelux heeft geen controle over deze websites of de informatie die ze bevatten. AFE Benelux kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of de diensten die erop worden aangeboden. Het bestaan van een relatie impliceert geenszins een samenwerkingsrelatie tussen AFE Benelux en de derde partij.

Verantwoordelijkheden van AFE Benelux

AFE Benelux neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op zijn site wordt geplaatst volledig en correct is.

Deze informatie wordt gegeven "zoals ze is". Indien de informatie op de website onvolledig is of fouten bevat, kan AFE Benelux niet aansprakelijk worden gesteld. AFE Benelux doet daarom geen enkele toezegging en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de producten of diensten die op de website van AFE Benelux worden gepresenteerd.

AFE Benelux is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die op zijn site is geregistreerd.

AFE Benelux heeft geen controle of invloed op de manier waarop de bezoeker deze informatie gebruikt.

AFE Benelux wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, met inbegrip van verlies van inkomsten, kansen, exploitatie, winst of directe of indirecte verliezen van welke aard dan ook, al dan niet veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze informatie. Bovendien kan AFE Benelux niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of kosten die, ondanks zijn inspanningen, het gevolg zijn van fouten of onvolledigheden in de gepubliceerde documenten.

Beschikbaarheid

De site van AFE Benelux is altijd toegankelijk, onder voorbehoud van eventuele gebreken en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Niettemin behoudt AFE Benelux zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden dan ook. AFE Benelux kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de onderbreking van zijn internetdiensten.

Bescherming van de privacy

AFE Benelux verbindt zich ertoe om geen informatie te communiceren of te publiceren die wordt gecommuniceerd door bezoekers of klanten. Deze informatie wordt op strikt vertrouwelijke wijze behandeld en zal alleen worden gebruikt voor interne beheersdoeleinden.

AFE Benelux past de beginselen toe van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Bezoekers kunnen op elk moment vragen om hun persoonlijke gegevens te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar serviceclient@afe-benelux.be.

Toepasselijk recht - Procesvoering

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van AFE Benelux wordt beheerst door het Belgische recht. Elke klacht moet eerst worden gestuurd naar serviceclient@afe-benelux.be.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van het tweede kanton in Brussel bevoegd.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken